Yaratıcı Drama Çocuğunuza Ne Katar ?

Yaratıcı Drama , günümüz eğitim sistemi içinde bireyin öğrendiklerinin çoğunluğu; düşünsel dünyası ya da bilişsel alanı ile duyguları, tutumları , ilgileri ya da duyuşsal dünyası birbirinden ayrıdır. Böylelikle bireyin öğrenmeleri bilişsel yoldan gerçekleşmekte, öğrenme yaşantısal olmaktan çıkmakta, öğrenilenlerin öznelleşmesi, yararlı ve işlevsel kılınmasına çok az olanak tanındığı gözlenmektedir.

Ancak yeni bir yüzyılın başlangıcındaki eğitim anlayışı; yalnızca sınıfta olup bitenlerle sınırlı kalmayan, bilişsel öğrenmeler, duyuşsal özellikler ve devinişsel becerilerin kazandırılmasının sağlanmaya çalışıldığı, geliştirilen bir eğitim programıyla ve bir grup içinde yürütülmesini gerektiren yaratıcı drama etkinliklerini doğrudan içerir. Yaratıcı dramanın bilişsel öğrenmelerin davranışlar aracılığıyla kazandırılmaya çalışıldığı kuramsal boyutu, duyuşsal özelliklerin ve devinişsel becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı atölye çalışmaları vardır. Buna göre yaratıcı dramanın genel amaçlan şöyle sıralanabilir:

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma

• Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma

• Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla dil ve iletişim becerileri kazanma

• İmgelem gücünü, duygulannı ve düşüncelerini geliştirme

• Başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirme (Empati kurma)

• Farklı olay, olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanma

• Moral ve manevi değerlerin gelişmesine olanak sağlama

• Problem çözme ve karşılaşılan problemleri yeni bir bakış açısıyla inceleme

• Kazanılan, değiştirilen ya da düzeltilen davranışlar hakkında bireye bilgi verme

• Hoşlanılmayan durum, olay ya da olgularla nasıl

• Başa çıkılacağını gösterme

• İçinde yaşanılan dünyayı daha somut olarak görmeyi sağlama

• Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma

• Bireyler arasındaki farklılıklara hoşgörüyle bakabilmeyi sağlama

Okulunuzda kurulacak Drama ve Eleştirel Düşünce Atölyesi ile öğrencilerinize bu yetkinlikleri katabilirsiniz.

Kaynaklar: (San 1991:574)  , (Nixon 1988; McCaslin 1990; O’Neill 1990; Ömeroğlu 1990; Üstündağ 1994; Üstündağ 1995; Fleming 1995)

Leave a Comment